Tilaus- ja toimitusehdot sekä tietosuojaseloste

Tilaus- ja toimitusehdot

Tuotteet ja toimitusehdot

Olemme sitoutuneet noudattamaan toiminnassamme kuluttajansuojalain suoramyyntiä koskevia säädöksiä.

Kaikki tuotteet sisältävät arvonlisäveron. Tuotteiden hinnat näkyvät tuote-esittelyjen yhteydessä.
Jos verkkokaupassa jostain syystä on virheellinen hintatieto, joka poikkeaa niin huomattavasti todellisesta hinnasta, että asiakkaan olisi pitänyt ymmärtää kyseessä olevan virheellinen tieto, virheellisenä ilmoitettu tuotteen hinta ei sido myyjää.

Postitus- ja toimituskulut

Kotimaisiin tilauksiin lisätään kiinteä 4,95 €:n (sis. alv) toimitus- ja käsittelymaksu.
Ulkomaille toimitettaviin tilauksiin lisätään kiinteä 6,95 €:n (sis. alv) toimitus- ja käsittelymaksu.

Toimitustapa ja -aika

Tilaukset toimitetaan Postin tai muun kuljetuspalvelun välityksellä kirjeenä tai pakettina tilauksen koosta riippuen. Pyrimme toimittamaan tilatut tuotteet postiin samana tai viimeistään seuraavana päivänä tilauksestasi.

Tuotteiden palautusoikeus

Kaikilla tuotteilla on 14 vuorokauden vaihto- ja palautusoikeus. Asiakas maksaa itse tuotteen palautuksesta aiheutuvat kustannukset. Jos haluat vaihtaa tai palauttaa tuotteen, ota ensin yhteyttä sähköpostitse (info(at)sointu.fi) tai puhelimitse (0400-524814). Kun vaihdosta/palautuksesta on sovittu sähköpostitse tai puhelimitse, pakkaa tuote huolellisesti kirjekuoreen/pakettiin ja lähetä osoitteeseen:

Turun Tähtituotanto Oy, Suurpäänkatu 6 B 24, 20610 Turku.

Muistathan lähettää vaihdon/palautuksen mukana omat yhteystietosi sekä tilinumerosi maksun palauttamista varten. Palautamme tuotteesta maksetun hinnan mahdollisimman pian, maksutavastasi riippuen, kuitenkin viimeistään 14 päivän kuluessa.

Tietosuojaseloste

Asiakasrekisterin pitäjä ja rekisterin nimi

Asiakasrekisterin pitäjä

Turun Tähtituotanto Oy (y-tunnus 0722030-5)
Suurpäänkatu 6 B 24
20610 Turku
Finland

www.sointu.fi / www.fiftyrecords.com

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö:
Ari Hakulinen
ari.hakulinen(at)fiftyrecords.com
Puh. 0400 524814

Rekisterin nimi

Turun Tähtituotanto Oy asiakasrekisteri

Henkilötietojen kerääminen ja käsittely

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamiseen, hallinnointiin ja kehittämiseen, palvelujen tarjoamiseen ja toimittamiseen, tapahtumien järjestämiseen sekä palvelujen kehittämiseen ja laskutukseen liittyvissä tarkoituksissa. Henkilötietoja käsitellään myös mahdollisten reklamaatioiden ja muiden vaatimusten selvittämistarkoituksissa. Lisäksi henkilötietoja käsitellään asiakkaille suunnatussa viestinnässä kuten tiedotus- ja uutisointitarkoituksissa sekä markkinoinnissa sähköiseen ja suoramarkkinointiin liittyvissä tarkoituksissa.

Asiakkaalla on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi.

Rekisterinpitäjä käsittelee tietoja itse.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteita ovat seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (jäljempänä myös ”GDPR”) mukaiset perusteet:

 1. rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten (GDPR 6 art. 1.a);
 2. käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä
  (GDPR 6 art. 1.b);
 3. käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi
  (GDPR 6 art. 1.f).

Edellä mainittu rekisterinpitäjän oikeutettu etu perustuu rekisteröidyn henkilön ja rekisterinpitäjän välillä olevaan merkitykselliseen ja asianmukaiseen suhteeseen, joka on seurausta siitä, että rekisteröity on rekisterinpitäjän asiakas, ja kun käsittely tapahtuu tarkoituksiin, joita rekisteröity on kohtuudella voinut odottaa henkilötietojen keräämisen ajankohtana ja asianmukaisen suhteen yhteydessä. 

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat henkilötiedot lähtökohtaisesti kaikista rekisteröidyistä henkilöistä:

 1. Henkilön perustiedot ja yhteystiedot: etunimi, sukunimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite 
 2. Henkilön yritykseen tai muuhun organisaatioon liittyvät tiedot ja henkilön asema tai tehtävänimike ko. yrityksessä tai organisaatiossa
 3. Henkilön suoramarkkinointiluvat ja -kiellot.
 4. Mahdolliset asiakkuutta koskevat tiedot kuten asiakkaan itsensä vapaaehtoisesti yritykselle antamat tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä henkilöltä itseltään.

Henkilötietoja kerätään ja päivitetään myös sovellettavan lainsäädännön rajoissa yleisesti saatavilla olevista lähteistä, jotka liittyvät rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn henkilön välisen asiakassuhteen toteuttamiseen ja joiden avulla rekisterinpitäjä toteuttaa asiakassuhteiden ylläpitämiseen liittyviä velvollisuuksiaan.

Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty.

Henkilötietojen säilyttämisen tarvetta arvioidaan kolmen vuoden välein ja rekisteröityä henkilöä koskevat tiedot poistetaan rekisteristä viiden vuoden kuluttua sen jälkeen, kun kyseisen rekisteröidyn asiakassuhde rekisterinpitäjään on päättynyt, ja asiakassuhteeseen liittyvät velvollisuudet ja toimenpiteet on suoritettu loppuun.

Rekisterinpitäjä arvioi tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sisäisten käytännesääntöjensä mukaisesti. Lisäksi rekisterinpitäjä toteuttaa kaikki mahdolliset kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat, virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä.

Henkilötietojen vastaanottajat sekä tietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

Rekisteriin sisältyviä henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja sisältäviä aineistoja säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on pääsy ainoastaan nimetyillä ja tehtäviensä vuoksi pääsyyn valtuutetuilla henkilöillä.

Henkilötietoja sisältävä tietokanta on palvelimella, jota säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy ainoastaan nimetyillä ja tehtäviensä vuoksi pääsyyn valtuutetuilla henkilöillä.  Palvelin on suojattu asianmukaisella palomuurilla ja teknisellä suojauksella.

Tietokantoihin ja järjestelmiin on pääsy vain erikseen myönnettävillä henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Rekisterinpitäjä on rajannut käyttöoikeudet ja -valtuudet tietojärjestelmiin ja muihin tallennusalustoihin siten, että tietoja pääsevät tarkastelemaan ja käsittelemään ainoastaan niiden lainmukaisen käsittelyn kannalta tarpeelliset henkilöt. Lisäksi tietokantojen ja järjestelmien käyttötapahtumat rekisteröityvät rekisterinpitäjän IT-järjestelmän lokitietoihin.

Rekisterinpitäjän työntekijät ja muut henkilöt ovat sitoutuneet noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot. 

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet, kuten oikeus tarkastaa itseä koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli siihen on lailliset perusteet sekä oikeus peruuttaa suostumus tai muuttaa sitä. Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus myös vastustaa tai pyytää tietojen käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle. Rekisteröidyllä on myös oikeus milloin tahansa ja maksutta vastustaa käsittelyä niiltä osin kuin se liittyy suoramarkkinointiin. Lisätietoa löytyy EU:n yleisestä tietosuoja-asetuksesta: GDPR (General Data Protection Regulation), Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 2016/679.

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.